Výroba

Modul výroba komplexne podporuje rôzne typy výroby vo všetkých jej štandardných procesoch. Plánovanie výrobnej činnosti, sledovanie v reálnom čase, realizácia a vyhodnotenie/analýza s aktívnou väzbou na všetky pridružené agendy, či už ekonomické, skladové alebo marketingové. Modul výroby je variabilné a otvorené riešenie, ktoré môžu využiť malé firmy na jednoduchú kompletizáciu či malú výrobu s veľmi výhodnými cenovými podmienkami až po náročnejšie a robustnejšie riešenie stredných firiem. Tento modul je veľmi variabilný a ponúka možnosť zvoliť si vlastný objem riešení a výber funkcií podľa potreby, a vytvára tak aj zodpovedajúce cenové podmienky.

Funkcionalita modulu 

Modul výroba slúži v podnikových informačných technológiách na plánovanie, riadenie a vyhodnocovanie všetkých vnútropodnikových činností a procesov zasahujúcich do nasledujúcich oblastí:

 

Technologická príprava výroby

 • Príprava technologických rozpisov výrobkov (šablóny). Tu modul výroba ponúka hneď niekoľko zásadných vlastností:
  • Možnosť evidencie šablón výrobkov podľa druhov.
  • U šablón je možné evidovať ako materiálovú tak výkonovú skladbu.
  • U šablón je možné evidovať príslušnú dokumentáciu (technologické postupy, osvedčenie kvality a certifikácie výrobkov, obrazovú dokumentáciu výrobku a pod.).
 • Príprava číselníkov:
  • Pracoviská (každé pracovisko môže mať vlastný mesačný kalendár)
  • Strojov a zariadení
  • Pracovných pozícií
  • Kooperáciou
  • Výkonov
 • Cenotvorba a kalkulácia cien výrobkov:
  • Pracoviská (odpisy, spotreba energie)
  • Stroje a zariadenia (odpisy, spotreba energie)
  • Pracovné pozície (mzdové náklady)
  • Kooperácia (nákladovosť dodávateľských výkonov)

Zber požiadaviek na plán výroby a plánovanie výroby

 • Zostavovanie požiadaviek na výrobu, ako zdroj je možné zvoliť:
  • Požiadavky podľa nevykrytých rezervácií výrobkov na expedičných skladoch.
  • Vytvorenie požiadaviek z modulu Zákazky, na základe objednaného objemu.
  • Importom požiadaviek z externých zdrojov používateľa.
  • Priamym zadaním požiadaviek užívateľom (sériová výroba podľa interných plánov).
  • Vytváranie rezervácie výkonov (pracovísk) podľa požiadaviek plánovanej výroby.
 • Vytváranie rezervácie materiálu a prípadných objednávok materiálu na pokrytie požiadaviek plánovanej výroby (spolupráca s modulom sklad).
 • Prehľad výkonovej vyťaženosti jednotlivých pracovísk podľa plánu výroby.
 • Tu je možné výkonnostné vyťaženie sledovať z rôznych pohľadov:
  • Plánovaná výroba s vykrytím podľa zákaziek (požiadaviek).
  • Plánovaná výroba s vykrytím jednotlivých pracoviskách.
  • Plánovaná výroba s vykrytím jednotlivých strojov a zariadení na pracoviskách.
  • Plánovaná výroba s vykrytím pracovných pozície.
 • Tvorba výrobných príkazov.
 • Definícia tzv. objektov obmedzení pre výrobné plány. Pomocou týchto objektov obmedzenia je možné do plánov výroby premietnuť plánované/neplánované odstávky jednotlivých pracovísk, revízie a opravy strojov a zariadení, školenia a kurzy pre vybrané pracovné pozície.

Operatívne riadenie výroby

 • Výdaj materiálu na jednotlivé pracoviská zo skladu materiálu (MTZ).
 • Sledovanie priebehu výroby jednotlivých výrobných požiadaviek (výrobných príkazov):
  • Signalizácia pri možnosti nedodržania stanoveného času dokončenia. výroby (pomocou tzv. kritickej cesty).
  • Signalizácia nedostatku materiálu na sklade materiálu (MTZ).
  • Signalizácia preklzu pri dodávateľských kooperáciách.
 • Odvádzanie výroby na jednotlivých pracoviskách:
  • Vystavenie odvádzacích príkazov
 • Odvádzanie hotových výrobkov na expedičný sklad:
  • Vystavenie odvádzacích príkazov
 • Odvádzanie polotovarov na sklad materiálu (MTZ):
  • Vystavenie odvádzacích príkazov
 • Sledovanie stavu nedokončenej výroby.
 • Inventarizácia:
  • Podklady na inventarizáciu nedokončenej výroby.
  • Podklady pre inventarizáciu materiálu (MTZ).

Škálovateľné vlastnosti, globálne vlastnosti

Modul výroba ponúka okrem týchto svojich škálovateľných vlastností aj globálne vlastnosti. Ide o riešenie, ktoré prechádza celým modulom výroba a často presahuje aj do ostatných modulov

 • Podpora zobrazenia formulárov výroby pre displeje s vysokým rozlíšením a širokouhlé (1360×768 a viac)
 • Využitie čiarových kódov (EAN)
  • Číselníky (Pracoviská, Stroje a zariadenia, Pracovné pozície a Pracovníci)
  • Výrobné príkazy
  • Odvádzanie výroby (hotových výrobkov na expedičný sklad, polotovarov na sklad materiálu)
 • Možnosť napojenia zberu dát z CNC strojov a zariadení (individuálne riešenie)
 • Možnosť napojenia na dochádzkové systémy (individuálne riešenie)
 • V rámci PREMIER system je modul výroba previazaný predovšetkým s nasledujúcimi modulmi:
  • Sklad, v členení:
   • materiálové sklady (MTZ)
   • expedičné sklady (sklady hotových výrobkov)
  • Mzdy a personalistika
  • Partneri (dodávatelia a odberatelia)
  • Zákazky (verzia 2009)
[everest_counter id=’2775′]