Verejná správa

V PREMIERi môžete ľahko viesť účtovníctvo neziskových a príspevkových organizáciách s všetkou legislatívnou podporou. Toto riešenie je súčasťou jednej inštalácie programu, teda majú napríklad účtovné spoločnosti dáta integrované v jednej inštalácii programu spoločne s klasickým účtovníctvom. Na vedenie týchto organizácií môžete využiť všetky základné moduly informačného systému PREMIER.

V riešení pre príspevkové a neziskové organizácie môžete nájsť účtovnú osnovu s preddefinovanými riadkami k príslušným výkazom a zostavenie príslušných závierkových výkazov vrátane ich exportu do elektronickej podoby a odoslania zriaďovateľovi. Ďalej export a odoslanie obratov vrátane možnosti zadávania Účelového znaku (UZ) a Oddielu, paragrafu (OdPA) pri jednotlivých účtovných zápisoch. Vedenie účtovníctva príspevkových org.v zjednodušenom alebo plnom rozsahu.

  • Rozsiahla možnosť vedenia strediskového účtovníctva vrátane zostavenia výkazov za dané strediská a zákazky.
  • Prehľadné riešenie pre evidenciu čerpania dotácií a fondov.
  • Sledovanie hospodárenia s peňažnými prostriedkami získané vlastnou činnosťou.
  • Sledovanie peňažných prostriedkov od iných osôb, predovšetkým z rozpočtu svojho zriaďovateľa.

 

Školské zariadenia – odporúčania MSK kraja

Vysokou úrovňou riešenia sektora neziskových a príspevkových organizácií sme získali priazeň mnohých školských zariadení, ktoré sú našimi dlhoročnými zákazníkmi. Sú to nielen stredné školy, ale aj učňovské odbory, materské školy, múzeá a knižnice.

Tieto organizácie využívajú výhody všetkých základných modulov IS PREMIER.

 

PREMIER pre výučbu v školách

PREMIER systém a.s. si je vedomý dôležitej úlohy úspešných českých spoločností pri podpore nezárobkových programov a kultúrnych aktivít. Bezplatne poskytuje ekonomické systémy a riešenia všetkým školským subjektom na účely výučby. Tak umožňuje študentom zoznámiť sa s kvalitným ekonomickým a informačným systémom už v rámci výučby.

PREMIER svojou prehľadnosťou, ergonomickým ovládaním a univerzálnosťou je ideálnym riešením pre výučbu študentov v ekonomických odboroch. Študenti sa v programe ľahko orientujú a princíp logického vnorovania v programe rýchlo navádza k požadovanému výsledku, bez pracného hľadania funkcií v hornom menu.

Podpora potrebným

Ďalej poskytujeme výrazné individuálne zľavy a výhody občianskym združeniam a neziskovým organizáciám, ktorých činnosť má humanitárny alebo charitatívny charakter, príp. organizáciám podporujúcim starostlivosť o deti alebo zdravotne postihnutých.

[everest_counter id=’2775′]